دلم می گیرد


گاهی دلم می گیرد


از آدم هایی که در پس نگاه سردشان با لبخندی گرم فریبت می دهند


دلم می گیرد از خورشیدی که گرم نمی کند


...و نوری که تاریکی می دهد


ازکلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند


...دلم می گیرد


از سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد


و نگاهی که به توست و هیچ وقت تو را نمی بیند


از دوستی که برایت هدیه دوبال برای پریدن می آورد


و بعد پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند

 

دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به این همه هیچ

 

گاهی حتی از خودم هم دلم می گیرد.دکتر علی شریعتی........

/ 1 نظر / 44 بازدید
محسن احمدوند

گفته ای زیبا از دکتر شریعتی گاهی دلم می گیرد جالب بود [تایید]